Предлог Статута Удружења Преображај

ПРЕДЛОГ СТАТУТА

УДРУЖЕЊА “ПРЕОБРАЖАЈ ГОРЊА КАМЕНИЦА”

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „Преображај Горња Каменица” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области друштвеног организовања грађана рођених у Горњој Каменици, који су пореклом из Горње Каменице и оних који воле Горњу Каменицу и организовање прикупљања новчаних и неновчаних средстава у циљу помоћи грађанима Горње Каменице, заштите животне средине, обнове и развоја села Горња Каменица.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

– Повезивање и организовано деловање људи рођених у Горњој Каменици, који су пореклом из Горње Каменице и оних који воле Горњу Каменицу и у ту сврху организовање манифестација, сусрета, предавања, промоција, изложби и других сличних активности;

– Прикупљање новчаних и неновчаних средстава у сврху реализације општекорисних циљева грађана Горње Каменице и оних који посећују Горњу Каменицу и то у области обнове и изградње културних добара, верских објеката, школе, амбуланте, туристичких пунктова, путне и друге инфраструктуре;

– Унапређивање заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима;

– Унапређивање свести грађана и искоришћавање локалних потенцијала уз истовремено унапређивање степена знања, креативности и одлучивања становништва;

– Подршка грађанима Горње Каменице на предузимању иницијативе у сврху остварења циљева из области привредне делатности и повезивање грађана Горње Каменице са инвеститорима и корисницима производа и услуга из области туризма и пољопривреде.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) Прикупља новчана и неновчана средства од приватних донатора и јавних институција;

2) Води евиденцију о чланству, прописује висину и прикупља чланарину од чланова Удружења, а која се користи за рад Удружења и остваривање циљева Удружења;

3) Прикупљеним средствима учествује у остваривању циљева Удружења на територији села Горња Каменица;

4) Организује културне манифестације и предавања из области остваривања циљева Удружења;

5) Организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање угрожених делова насеља обнову културних добара и рекреативних садржаја;

6) Ради на прикупљању података и евидентирању Горњокаменичана, по рођењу и пореклу, који живе у другим срединама у Републици Србији и иностранству:

7) Остварује непосредну сарадњу са локалном самоуправом, другим удружењима, органима, организацијама и поједницима у земљи и иностранству у циљу остваривања циљева Удружења.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: Пребражај Горња Каменица

Удружење има седиште у Горњој Каменици, село Горња Каменица бб, општина Књажевац.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, неплаћања чланарине, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију застуника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна трећина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 3 члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 2 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима, посебно посао благајника и ближе одређује његове надлежности;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о пријему нових чланова;

8) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 14.

Из реда чланова управног одбора бира се један благајник, који се стара о редовном извршавању платних налога.

Благајник се бира на период од годину дана и његов рад контролише надзорни одбор.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике организовања из области остваривања циљева Удружења, као и продајом производа и услуга.

Привредна делатност којом се стиче добит

Члан 17.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност Услуге смештаја и исхране

са шифром делатности 5520 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак ( Сл.гласник РС, број 54/2010)

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Начин одлучивања о статусним променама и престанак рада удружења

Члан 18.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 19.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 20.

Удружење има печат четвороугаоног облика на којем је у горњем делу исписано:

„Удружење грађана“, у средини великим словима „ПРЕОБРАЖАЈ ГОРЊА КАМЕНИЦА, а у доњем делу „општина Књажевац, село Горња Каменица бб“.

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 22.

Овај статут ступа на снагу дана даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

________________________

———————————

Поделите или лајкујте:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *